Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Stichting Cluster Senioren Bladel

Bestuur

 1. Het bestuur van de Stichting Cluster Senioren Bladel bestaat uit  7 leden woonachtig in de gemeente Bladel.
 2. Vijf leden van het bestuur worden benoemd op bindende voordracht van de vijf KBO organisaties in de gemeente Bladel.
 3. De overige twee leden van de stichting worden benoemd op basis van persoonlijke titel. Bij het ontstaan van vacatures wordt gekeken naar de prioriteiten voor de nabije toekomst en de aanwezige deskundigheid.
 4. Bij de vervulling van vacatures wordt telkens bewaakt dat er sprake is van een geografische spreiding en van een in redelijke mate verhouding man/vrouw.
 5. Te allen tijde wordt het ontstaan van een vacature in de stichting, als bedoeld onder punt 3, tijdig bekend gemaakt.
 6. Op de eerste vergadering van een kalenderjaar wordt het rooster van aftreden besproken, op de tweede vergadering van een kalenderjaar wordt de benoeming c.q. herbenoeming vastgesteld.
 7. Ieder lid krijgt bij toetreding tot de stichting een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Vergaderingen en besluiten

 1. Aan het begin van het jaar wordt een vergaderrooster voor het komend jaar vastgesteld.
 2.  De vergaderingen van de stichting zijn besloten, wel worden na aanvraag sprekers met bepaalde onderwerpen, die de stichting aanbelangen, toegelaten/uitgenodigd.
 3. De voorzitter en de secretaris stellen de agenda op.
 4. Besluiten en adviezen van de stichting worden schriftelijk met motivering ter kennis gebracht aan de belanghebbenden.
 5. Correspondentie betreffende de besluiten en adviezen van de stichting worden door de voorzitter en secretaris gezamenlijk ondertekend.
 6. Als de stichting een werkgroep instelt, wordt er een duidelijke opdracht geformuleerd met een termijn waarop de stichting antwoord verwacht.
 7. Over personen wordt altijd schriftelijk gestemd.

Jaarstukken

 1. De secretaris geeft aan het bestuur jaarlijks vóór 1 april, in een inhoudelijk jaarverslag, een beeld van de werkzaamheden van de stichting in het voorafgaande kalenderjaar.
 2. Dit verslag is openbaar en wordt ter kennis gebracht aan de belanghebbenden.
 3. Vóór 1 april worden de financiële jaarstukken, zoals ze door de penningmeester zijn aangeleverd, door het bestuur vastgesteld.