Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Stichting Cluster Senioren Bladel

Bestuur

 1. Het bestuur van de Stichting Cluster Senioren Bladel bestaat uit  tenminste vijf leden woonachtig in de gemeente Bladel.
 2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris, een tweede secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn.
 3. Het bestuur stelt met inachtneming van het in lid 1 van dit artikel hieromtrent bepaalde het aantal bestuursleden vast en voorziet in de vacatures.
 4. Het bestuur moet in zijn samenstelling, zowel in geografisch als in maatschappelijk opzicht, een afspiegeling vormen van de groep senioren in zijn werkgebied.
 5. Aan het vervullen van enige functie in het bestuur is generlei vergoeding verbonden; wel kunnen de daartoe noodzakelijk te maken kosten bij de stichting in rekening worden gebracht. Het bestuur is bevoegd om hiervoor een jaarlijkse lump sum vergoeding vast te stellen.
 6. Te allen tijde wordt het ontstaan van een vacature in de stichting, als bedoeld onder punt 3, tijdig bekend gemaakt.
 7. Op de eerste vergadering van een kalenderjaar wordt het rooster van aftreden besproken, op de jaarvergadering van een kalenderjaar wordt de benoeming c.q. herbenoeming vastgesteld.
 8. Ieder lid krijgt bij toetreding tot de stichting een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Vergaderingen en besluiten

 1. Aan het begin van het jaar wordt een vergaderrooster voor het komend jaar vastgesteld.
 2.  De vergaderingen van de stichting zijn besloten. Wel worden, na aanvraag sprekers over bepaalde onderwerpen die de stichting aanbelangen, toegelaten en of uitgenodigd.
 3. De voorzitter en de secretaris stellen de agenda op.
 4. Besluiten en adviezen van de stichting worden schriftelijk, met motivering, ter kennis gebracht aan de belanghebbenden.
 5. Correspondentie betreffende de besluiten en adviezen van de stichting worden door de voorzitter en secretaris gezamenlijk ondertekend.
 6. Als de stichting een werkgroep instelt, wordt er een duidelijke opdracht geformuleerd met een termijn waarop de stichting antwoord verwacht.
 7. Over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij het betreffende besluit mondeling met algemene stemmen genomen wordt. Per kern wordt één stem uitgebracht.
 8. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij tenminste een/vierde gedeelte van het bestuur schriftelijke stemming mocht vorderen. Per kern wordt één stem uitgebracht.
 9. De vergaderstukken zullen tenminste zeven dagen voor de vergadering bij de leden van de stichting aanwezig zijn.

Jaarstukken

 1. Binnen drie maanden na het eindigen van enig boekjaar wordt een bestuurs-vergadering gehouden waarin de secretaris verslag uitbrengt over het afgelopen jaar en waarop het jaarverslag over dat jaar wordt vastgesteld.
 2. Dit verslag is openbaar en wordt ter kennis gebracht van belanghebbenden.
 3. In de jaarvergadering worden de financiële jaarstukken, zoals door de penningmeester zijn aangeleverd, door het bestuur vastgesteld.